Platím si svoji žalobu na sebe aneb mlčeti zlato?
08. 06. 2020 / Leo Steiner
Vážený předsedo soudu, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych se vyjádřil k žalobě Krajské zdravotní, a.s. na moji osobu podanou 4. 10. 2016 ve věci ochrany dobré pověsti právnické osoby.

Již v samotném úvodu zde či kdekoliv jinde, včera, dnes, ale i kdykoliv v budoucnosti musím prohlásit, že za svými pronesenými výroky v článku Mosteckého deníku ze dne 24. 7. 2016 si stojím a nehodlám se omlouvat. Omlouvat by se v tomto případě znamenalo lhát a vzdát se svého nedotknutelného každodenního životního úsilí „ráno vstát a na sebe se zpříma podívat do zrcadla“.

Dovolte mi nyní, abych odůvodnil mé rozhodnutí neomlouvat se za svůj výrok pronesený do novin v roce 2016.Předmětem žaloby je můj výrok: „velikánský moloch Krajská zdravotní 1 je veden politicky 2, nateklo do něj 1,5 miliardy z krajského rozpočtu a peníze z Evropské unie 3, které byly využity neúčelně 4, což se později ukázalo u soudů“ 5 a dále „my bychom chtěli tento moloch rozbít a odpolitizovat 6“.
1.  velikánský moloch Krajská zdravotní“. Dle dostupných dat má společnost 7 236 zaměstnanců, roční obrat více jak 7,3 mld. Kč a majetek v hodnotě více jak 5,3 mld. Kč (Příloha č. 1).Dle těchto dat je zřejmé, že se jedná o největší společnost v regionu a jednu z největší veřejných v Česku. Společnost zahrnuje v regionu všechny velké nemocnice, ale každým rokem díky svému monopolnímu postavení a masivní veřejné podpoře (o tom ovšem později) postupně skupuje další menší nemocnice. Tato ověřitelná data potvrzují pravdivost předmětného mého tvrzení.
2.   veden politicky“. Každá právnická obchodní společnost má povinnost mít své kontrolní, řídící a výkonné orgány. Tento můj výrok byl sdělen před 4 lety, přesto je až neuvěřitelné, že je poplatný i dnešku. Kontrolní orgán - dozorčí rada Krajské zdravotní byla a je v drtivě většině zastoupena aktivními politiky, kteří jsou současně krajskými zastupiteli. Řídící orgán – představenstvo je rovněž v drtivé většině zastoupeno politiky napojených na krajskou vládu. Pikantní na této skutečnosti byl fakt, že maximalistické politické zastoupení v orgánech Krajské zdravotní bylo dokonce v rozporu se zákonem, na což Ústecký kraj(vlastník Krajské zdravotní) upozornilo Ministerstvo vnitra ve svém závazném vyjádření(zde)v roce 2013. Formální nápravou tohoto kroku bylo, že vládnoucí politici dali přednost představenstvu Krajské zdravotní, před mandátem v krajském zastupitelstvu, kam je občané zvolili. V době mého výroku rovněž bylo neuvěřitelné, že v roce 2014 byl do čela Krajské zdravotní – výkonného orgánu zvolen aktivní politik, člen krajského zastupitelstva, obviněný tehdy i nyní Petr Fiala – generální ředitel Krajské zdravotní. Tato ověřitelná data a informace plně potvrzují pravdivost předmětného mého tvrzení.
3.  nateklo do něj 1,5 miliardy z krajského rozpočtu a peníze z Evropské unie“.Na základě veřejně dostupných dat a zaslaných dat vyžádaných od Ústeckého kraje, lze nezvratně konstatovat, že Krajská zdravotní do roku 2015 získala mnohem více veřejných prostředků než zmiňovaných 1,5 mld. Kč. Například od Ústeckého kraje do roku 2015 795 mil. Kč (Přílohač. 2) pravděpodobně nedovolenou finanční podporu přes navyšování základního majetku Krajské zdravotní (později se k tomuto vrátím). Pouze z jednoho dotačního programu ROP Severozápad získala Krajský zdravotní 960 mil. Kč (Příloha č. 3) a z dalších dotačních programů další stovky milionů veřejných prostředků. Tato ověřitelná data plně potvrzují pravdivost předmětného mého tvrzení.
4.  „byly využity neúčelně“. Pokud zadáme do Google Krajská zdravotní „neúčelné“, tak se nám vyhledá více jak 9 000 odkazů (Přílohač. 4), pokud zadáme Krajská zdravotní „ nehospodárné“ (Příloha č. 5), tak téměř 9 500 odkazů. Pojďme ovšem k mnohem relevantnějším datům. V březnu 2017 jsem na základě Zákona o svobodném přístupu informací požádal Krajskou zdravotní, aby mi zaslala informace o pokutách/korekcí dotací ve známém, soudy opakovaně projednávaném, dotačním programu ROP Severozápad. V dubnu 2017 jsem obdržel od Krajské zdravotní přehled pokut (Přílohač. 6), který pouze v tomto jednom dotačním programu (Krajská zdravotní byla žadatelem a příjemcem i v mnoha dalších programech: OP ŽP, IOP,..) obsahoval 17 projektů s pochybením – korekcí. Celková výše korekcí zde uvedená činí téměř 108 mil. Kč, největší pokutou je známý a soudy projednávaný případ projektu „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Krajská zdravotní,a.s.“ s pokutou více jak 88 mil. Kč. K tomuto případu ovšem se vrátíme později. O obdobné jsem požádal Krajskou zdravotní v říjnu 2017 ve věci udělených pokut Antimonopolním úřadem za pochybení ve veřejných zakázkách.Impulsem byla informace z medií, že tato společnost patří k největším hříšníkům v Česku. Obdržel jsem v říjnu 2017 seznam (Příloha č. 7), který obsahoval řízení u ÚOHS Krajské zdravotní za období 2007 – 2015. Na seznamu byla uvedena 3 řízení s náklady 90 tis. Kč s neuděleném pokuty, 3 další řízení s celkovou pokutou 1,4 mil. Kč v nepravomocném rozhodnutí a 5 dalších řízení s celkovou pokutou 1,33 mil. Kč v pravomocném rozhodnutí. Tato ověřitelná data, která jsou zlomkem škod, plně potvrzují pravdivost předmětného mého tvrzení.
5. později ukázalo u soudů“. Zde pro jednoduchost navážu na předchozí data a informace a připomenu, že u 5 pokut ÚOHS došlo k pravomocnému rozhodnutí soudů. Ilustrujícím výše uvedeného sdělení je udělení nejvyšší pokuty v dotačním programu ROP Severozápad,již zmiňovaného projektu v předchozím bodě „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Krajská zdravotní, a.s.“, která byla vyměřena MF ČR na základě mnoho kontrol (MF ČR, audit EK, OLAF,..) a to ve výši více jak 88 mil.Kč. Zde rovněž jako důkaz přikládáme veřejně dostupné video (zde) tehdejšího náměstka Ministerstva financí Miroslava Mateje ze dne 14. 10. 2011, který se velmi důrazně a nezvratně vyjadřuje k pochybení tohoto projektu –k předražení. Tuto pokutu následně soudy projednávají a dne 10. 10. 2017 Nejvyšší správní soud pravomocně rozhoduje ve věci předražení přístrojů a následné pokuty tak, že pokuta více jak 88 mil. Kč je platná a Krajská zdravotní o ně definitivně přijde (zde). Tato ověřitelná data a informace plně potvrzují pravdivost předmětného mého tvrzení.
6.  my bychom chtěli tento moloch rozbít a odpolitizovat“. Zde je nutné poznamenat, že tento výrok byl pronesen několik týdnů před krajskými volbami, moji osobou, jako kandidáta na hejtmana,který má odpovědnost za majetek Ústeckého kraje, kam významně patří Krajská zdravotní, a. s. , kterou Ústecký kraj ze 100% vlastní. Ve výše uvedených informacích jsme prokázali velikost, monopolizaci zdravotnických služeb Krajské zdravotní v Ústeckém kraji a rovněž téměř 100% politické zastoupení jejího řízení na všech jeho úrovních. Z výšeuvedeného lze konstatovat, že na tomto výroku není nejenom nic závadného, ale jedná se naopak o zcela běžný, programový předvolební výrok mnoha politiků,který se zakládá na pravdivých datech a informacích.

Na závěr mi dovolte, abych prohlásil,že ačkoliv předmětem této žaloby je poškození dobré pověsti Krajské zdravotní mojí osobou, tak naopak, já jako aktivní občanovi mi není lhostejná pověst, hospodaření či dodržování zákonů této společnosti. Pokud například zadáme do Google Krajská zdravotní „soud“, tak nám vygeneruje 730 tis. odkazů (Příloha č. 8) a pokud provedeme datovou analýzu transparentnosti hospodaření Krajské zdravotní v roce 2016 ve srovnání s dalšími 31 velkými nemocnicemi v Česku, tak zjistíme na portálu Hlídač státu (zde)následující nelichotivá data. Kritérium „počet smluv bez ceny“ 9. v pořadí z 32 s hodnotou 27,6% (Příloha č. 9),v kritériu „počet smluv s vazbami na politiky 4. v pořadí z 32 s hodnotou 8,9% (Příloha č. 10),v kritériu „ smlouvy bez uvedení smluvní strany“ na 2. pořadí z 32 s hodnotou 7,3% (Příloha č. 11).

Dovolím si rovněž poznamenat, že v letech 2014 – 2015 jsem veřejně upozorňoval na porušování platné legislativy ve věci veřejné podpory ze strany Ústeckého kraje právě Krajskou zdravotní. Investoval jsem dobrovolně stovky hodin, hnutí JsmePRO! investovalo desítky tisíc korun do právních posudků, které jsme kraji i Krajské zdravotní bezplatně předali. Vedení kraje i Krajské zdravotní ovšem vždy naše argumenty a návrhy řešení odmítalo. Obdobně pokud se na mne generální ředitel Krajské zdravotní pan Petr Fiala obrátil s žádostí o vyhledání dalších dotačních příležitostí, tak jsme je obratem poskytl. Aniž by do dnešního dne mi kdokoliv z nich poděkoval či se omluvil za ignoraci jejich protiprávního jednání,tak veškeré naše návrhy ve věci nedovolené veřejné podpory v tichosti přijaly a následně aplikovaly, stejně jako moji osobou zaslané dotační příležitosti využily.

Místo poděkování jsem za výšeuvedené mé občanské aktivity, které měly za cíl dobrou pověst Krajské zdravotní, kvalitní hospodaření a řízení, zákonnost postupů, jsem ovšem na podzim roku 2017 obdržel tuto žalobu.

Děkuji za pozornost.