Převody krajského majetku - díl druhý.
05. 12. 2015 / Leo Steiner
Dnes Mf Dnes zveřejnila článek popisující fungování sociální demokracie na Lounsku pod vedením tandemu Růžek – Csonka (zde). Tomuto tandemu jsem se věnoval ve svém článku 10. září tohoto roku a současně jsem slíbil, že se zaměřím na jejich obchodní aktivity ve vztahu k veřejnému, především krajskému majetku (zde).
Na předminulém krajském zastupitelstvu dne 7. září jsem jako občan vystoupil k bodu převody krajského majetku a popisoval jsem na několika předkládaných materiálech pro mne nejasné věci. Své vystoupení jsem ukončil několika dotazy (zde záznam z jednání, v čase 4:34:30).
Po mém příspěvku se pro mne neočekávaně strhla velká diskuse zastupitelů, pro mne překvapivě útočná, k bagatelní věci na které jsem ilustroval své nejasnosti. Zcela náhodně jsem ve veřejně dostupných podkladových materiálech objevil prodej konkrétního stavebního pozemku ve vlastnictví kraje fyzické osobě. V materiálech bylo uvedeno, že cena prodeje je dle úředního odhadu a současně, že cena tržní je násobně vyšší. Odůvodněním snížením ceny bylo, že fyzická osoba je včelař a současně kraj omezí tomuto nabyvateli pozemku jeho vlastnictví. Níže v textu je popsán další vývoj předmětného a současně zajímavé okolnosti.
Mnohem závažnější část mého vystoupení byla věnována prodeji majetku přes tzv. dražby, prostřednictvím mne do té doby neznáme společnosti Top Credit, a.s. Položil jsem několik konkrétních dotazů (viz. záznam z jednání výše), ale odpovědi na podstatné dotazy jsem nedostal. Na základě doporučení z minulého zastupitelstva jsem dotazy rovněž poslal mailem hejtmanovi kraje. Níže přikládám odpověď na ně, včetně mého komentáře.

* Prosím o zaslání pravidel převodumajetku ÚK zejména v kontextu stanovení ceny převodu (viz. příklad prodejemajetku ÚK za ½ tržního odhadu PhDr. Jaroslavovi Zemanovi z Dubí).
- Pravidla pro prodej nemovitostí a jejich částí  z majetku Ústeckého kraje, jsou veřejně přístupná na internetových stránkách Ústeckého kraje
http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1671848
Pozemek p.č. 874/6 v k.ú. Dubí u Teplic byl navržen k prodeji za cenu zjištěnou
dle znaleckého posudku č. 974/20/15 ze dne 22.2.2015 plus náklady spojené s prodejem, protože žadatel o koupi pozemku odůvodňoval zájmem o využití předmětného pozemku k chovu včel a drobného hospodářského zvířectva.Proto pro případ, že by byl pozemek využíván k jinému než v žádosti deklarovanému účelu, bylo navrženo jako nedílná součást prodejních podmínek sjednat v kupní smlouvě výhradu zpětné koupě na dobu 15 let, jakožto právo věcné zapisované do katastru nemovitostí – kraj by tak měl během 15leté lhůty kdykoli možnost jednostranným úkonem vstoupit zpět do vlastnických právk předmětnému pozemku. Závěrem k tomuto případu lze podotknout, že žadatel po konzultaci se svým právním zástupcem od koupě odstoupil, protožeshledal výhradu zpětné koupě natolik omezující, že ztratil zájem o koupi pozemku za uvedených podmínek.
Můj komentář:
Jsem přesvědčený, že pan Jaroslav Zeman se rozhodl správně. Na základě doporučení zastupitelů jsem dále pátral a navštívil předmětný pozemek a musím napsat, že pozemek je krásný, ale rovněž pro výstavbu specifický. Zjistil jsem ovšem ještě jednu zajímavou skutečnost. Tento krajský pozemek je svěřen do správy Domova důchodců Dubí a ředitelem této příspěvkové organizace je stejná osoba, která tento pozemek chce/chtěla koupit (zde).
Pravidla pro prodej krajského majetku existují, ale neobsahují přesně informace o způsobu stanovení ceny převáděného majetku (problematika různých druhů odhadů).

* Prosím o zaslání přehledu převodů veškerého majetku ÚK.  
- Předpokládáme,že se jedná o přehled převodů veškerého majetku (prodej, nákup, přijetí či poskytnutí daru, směny) v rámci IV. volebního období 2012-2016 (nebylo upřesněno), které jsou seznatelné a veřejně dohledatelné z usnesení přijatých Zastupitelstvem Ústeckého kraje (viz § 36 odst. 1 písm. a)  apísm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)), a z usnesení přijatých Radou Ústeckého kraje viz § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., okrajích (krajské zřízení), které jsou veřejně přístupné na webových stránkách Ústeckého kraje.
http://www.kr-ustecky.cz/usneseni-terminy-programy-rad-a-zastupitelstev/ds-15591/p1=204788
Můj komentář:
Seznam nebo databáze prodejů či převodů krajského majetku neexistuje, jediná možnost je vyhledat si v jednotlivých usneseních zastupitelstva předmětné.Ten kdo to zkoušel, ví že je to nadlidský výkon.

* Převody majetku ÚK se uskutečňují rovněž metodou dražeb. Na tuto službu je najímána soukromá společnost Top Credit, a.s.(zde (http://www.topcredit.cz/)). Prosím o informaci, kdo je vlastníkem této společnost, jak byla vybrána a jaké služby/dražby majetku ÚK uskutečnila a jaká odměna jí za toto byla ÚK uhrazena.
- Se společností Top Credit, a.s. byla na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu uzavřena Smlouva o zprostředkování prodeje dne 2. 2. 2011, vypovězenadne 15. 5. 2013 poté, kdy výše odměny dosáhla částky 2 mil. Kč bez DPH za realizaci 65 dražeb.Napodkladě zjednodušeného podlimitního řízení byla se společností Top Credit, a.s., uzavřena dne 8. 8. 2013 smlouva o zprostředkování prodeje, výše odměny k dnešnímu dni činí 2 002 454,43 Kč bez DPH zarealizaci 47 dražeb. Informaceo společnosti Top Credit, a.s. jsou dostupné na veřejném rejstříku:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=10798&typ=PLATNY

Můj kometář:
Společnosti Top Credit, a.s.za poskytování služeb Ústecký krajzaplatil více jak 4 mil. Kč bez DPH, tzn. téměř 5 mil. Kč. Pro mne z dostupných zdrojů jsem zatím nezískal bližší informace k předmětným zakázkám, na základě kterých byla tato společnost vybrána. Kdo je vlastníkem této společnosti je z dostupných zdrojů nezjistitelné, jelikož její akcie jsou na jméno v listinné podobě a to je Ústeckému neznáme. Mé podezření, že za touto společností stojí někteří krajští zastupitelé, konkrétně pan Růžek nebylo jednak vyvráceno, ale Ústecký kraj ho nijak ani nekomentoval. Pozitivní, zatím neověřenou zprávou je, že Ústecký kraj se chystá již tyto dražby provádět sám (zde záznam z jednání, v čase 4:34:30).

Mohu slíbit, že tomuto tématu se budu nadále věnovat a Vás budu i nadále i
nformovat.