Čapák pohledem právníka a dotačního experta
29. 09. 2019 / Leo Steiner
To je tak, když někdo sedí v autě poslouchá rádio a tam rozhovor "skoroústavního" právníka a člena Trikolóry Zdeňka Koudelky a dotačního experta, tohoto času aktivisty, Leo Steinera. Tím kdo seděl v autě byl právník Stanislav Polčák, toho času europoslanec za STAN. 
Výsledkem je společné zamyšlení tohoto aktivisty a pan Stanislava Polčáka z pohledu právního a dotačního. Velké díky pan Polčák. Plný výstup zde či níže v příloze.

SOUHRN OTÁZEK 
1. Proč je upřednostňováno formální pojetí kritérií malého a středního podniku (MSP) oproti hlediskům materiálním, tzn. posouzení reálné znevýhodněnosti farmy Čapí hnízdo na trhu?    
2. Proč nebylo možno označit míru vazeb mezi farmou Čapí hnízdo a koncernem  za ekonomickou závislost, když podle provedených důkazů jejich vztah zjevně odpovídá hodnocení ekonomické integrace menšího podniku s velkým, a to s přihlédnutím k argumentaci státního zástupce, že „personální propojení mezi uvedenými společnostmi bylo zjištěno ve více směrech“ a závěru, že Ing. Andrej Babiš měl nesporný vliv v šetřeném případě od samého počátku? Dále také proč je akceptováno tvrzení obviněných ohledně akcionářské struktury, jež sami cíleně zastřeli se záměrem zastřít skutečného vlastníka akcií, přestože je zjevné, že šlo pouze o formální krok?   
3. Je-li na místě hovořit o ekonomické integraci malého podniku s velkým, kdy  o účelovosti vyvedení firmy z koncernu je také státní zástupce přesvědčen, proč není vyzdvihnuto, že v takovém případě je irelevantní, kdo oba podniky vlastní (rozsudek Evropského soudního dvora C–91/01 Italy v Commission - Solar Tech).   
4. Je skutečně bez vlivu na závěr o trestnosti v daném případě zjištění ohledně fiktivních převodů akcií či použití rodinných příslušníků jako vlastníků za účelem zakrytí skutečné ekonomické reality daného podniku?   
5. Jak bylo zhodnoceno, že společnost Farma Čapí hnízdo nesplnila také podmínku dvouleté praxe pro poskytnutí dotace při výkonu činnosti, neboť ve skutečnosti neměla prakticky žádnou podnikatelskou historii, a kdy podle Doporučení Komise je kladen požadavek právě na fakticitu výkonu podnikání?   
6. Byl text usnesení psán od samého počátku pro účely zastavení trestního stíhání, když stylisticky a svou strukturou se zdá být textem pro podání obžaloby?   
7. Skutečně jednání obviněných v podobě podpisu smlouvy o poskytutí dotace, jejíž přílohou bylo problematické Prohlášení, nenaplnilo skutkovou podstatu trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 1 tr. zákoníku, event. trestného činu poškozování finančních zájmů Evropských společenství podle § 129a odst. 1 trestního zákona účinného od 1. 7. 2008?    
8. Nebyly obviněnými osobami či některými z nich zamlčeny podstatné údaje při získávání dotace, což je jedna z forem jednání, kterou lze trestný čin spáchat?   
9. Lze část údajů poskytnutých v žádosti o dotaci vyjmout z vymezení skutkové podstaty trestného činu ve smyslu § 212 odst. 1 tr. zákoníku a nezhodnotit je?   
10. Je skutečně opodstatněné, aby následné svědectví bankovních úředníků v rámci trestního řízení vyloučilo pravdivost záznamů uvedených v materiálech banky při sjednávání bankovního úvěru?   
11. Nebyl tímto rozhodnutím státního zástupce vytvořen nebezpečný precedens  ve vztahu k čerpání prostředků EU pro budoucí období a umělé vytváření malých a středních podniků či pro akcentaci posuzování formálních kritérií před faktickými vztahy, vazbami a souvislostmi? 

ZÁVĚR
Shora uvedené otázky a pochybnosti jsou podle našeho názoru relevantní pro posouzení postupem podle § 174a odst. 1 trestního řádu, netvrdíme ovšem, že jsou všechny opodstatněné a správné (i vzhledem k faktu začernění téměř 50% textu usnesení). Máme však za to,  že z usnesení dozorového státního zástupce o zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo vyvstává takové množství pochybností a zůstává v něm tolik otevřených otázek, že lze oprávněně hovořit o zátěži, spočívající až ve vadách usnesení.7 Nyní je na Nejvyšším státním zástupci, aby předmětné usnesení pečlivě zhodnotil a jakékoli pochybnosti přesvědčivě vyvrátil. Jen tak může být naplněna důvěra občanů v řádný postup soustavy státního zastupitelství v takto významném a širokou veřejností sledovaném případu.